Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ. 154008/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Λιμένας Σκαφών Αναψυχής», υποκατηγορία Α1,  ομάδα 3η,  α/α: 5  (Λιμένες σκαφών αναψυχής-μαρίνες- και καταφύγια τουριστικών σκαφών)

Β) θέση έργου: Θέση ‘’Πάνορμος’’, στο Δήμο Λαυρεωτικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘’OLYMPICMARINEA.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. που ανανεώνεται:   144916/25-9-2009

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’Hχώ Δημοπρασιών’’ στις  23-12-15 με αρ. πρωτ. 250024/15.