Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/12940/646/4-02-20 έγγραφο, ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με ΠΕ.Τ.: 1912236112, καθώς και με το ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/84786/5584/4-09-20 έγγραφο, η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων και με:

Α) τίτλο έργου: <<Λιμένας σκαφών αναψυχής>>, υποκατηγορία Α1, ομάδα 3η,  α/α: 3 (Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής- μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια).

Β) θέση έργου: θέση ‘’Πάνορμος’’, στο Δήμο Λαυρεωτικής, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: OLYMPICMARINES.A.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται, την 144916/25-09-09, όπως τροποποιήθηκε με την 39349/8-08-2016 απόφαση

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 10/09/20 με αρ. πρωτ. 654942/20