Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 52131/5-05-21 έγγραφο ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από Βιορευστά», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με α/α: 5 (Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων) και Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 22 (Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές) & ομάδα: 9η, α/α: 201 (Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμωνκαι χημικών προϊόντων).

Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’Σαμάρθι- Αιματόριζα’’, Δ.Κ. Καλυβίων, στο Δήμο Σαρωνικού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: Π. & Α. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 12/05/21- 23/06/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 13/05/21- 23/06/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Ο Λόγος» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 12/05/21 με αρ. πρωτ. 366865/21.