Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.3921/1462/15//5-2-16 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου : ‘’Λατομείο Αδρανών Υλικών & Συνοδών Εγκαταστάσεων’’, υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 5η και α/α: 4 (Εξόρυξη Αδρανών Υλικών)

Β) θέση έργου:  ο χώρος βρίσκεται στη λατομική περιοχή ‘’Μερμηγκάρης’’, στο Δήμο  Κυθήρων, στην Π.Ε. Νήσων,  Περιφέρειας Αττικής .

Γ) φορέα έργου: ‘’Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ- Ρ. ΚΕΡΕ Ο.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Α, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την ΠΕΧΩ150/ΦΠ5/5-2005, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. ΠΕΧΩ6021/ΦΠ5/16-7-2008

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’Κοινωνική’’ στις  18-02-2016 με αρ. πρωτ. 30491/16.