Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.38537/01-08-2016 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με:

Α) τίτλο έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης παιδικής κατασκήνωσης ‘’SportsVillage’’», υποκατηγορία Α1, ομάδα 6η,  α/α: 5 και με είδος έργου: «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις»

Β) θέση έργου: «Άρα- Γκλιάτα», Δ.Ε. Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ- Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 17/08/2016- 18/10/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 18/08/2016-  28/09/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 29/09/2016- 19/10/2016 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Ηχώ Δημοπρασιών” στις 17/8/2016 με αρ. πρωτ.153991/2016.