Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 119010/6880/18/14-01-19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με:

Α) τίτλο έργου: «Αλλαγή χρήσης υφιστάμενου συγκροτήματος αποθηκών σε χώρους γραφείων, αποκατάσταση/ ανακαίνιση διατηρητέου κτίσματος, ανακαίνιση υφιστάμενου κτηρίου & ανέγερση νέου 7/οροφου κτηρίου με 2 υπόγεια’’ υποκατηγορία Α2, ομάδα: 6η,  α/α: 22 (Κτίρια γραφείων)

Β) θέση έργου: περιοχή Αγίου Διονυσίου, στη συνοικία ‘’Παπαστράτου’’, στο Ο.Τ.129, στο Δήμο Πειραιά, ΠΕ Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’PIRAEUSPORTPLAZA 2 Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 15/01/19- 4/03/19

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 17/01/19- 20/02/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικήςκαι 21/02/19- 6/03/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 16/01/2019 με αρ. πρωτ. 12026/19.