Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 3821/147/19 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 1904076328 και με:

Α) τίτλο έργου: «Επέκταση ισχύος περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενων έργων του ναυπηγείου σκαφών αναψυχής», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 187 (Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών) & ομάδα: 3η, με α/α: 7 (Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών)

Β) θέση έργου: θέση Καβουρόπερα, ΔΕ Κυψέλης, στο Δήμο Αίγινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’PLANACOA.B.E.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται την Φ161/176/ΠΕΡ./09, όπως ανανεώθηκε με την Φ161/4049/14 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 31/05/19 με αρ. πρωτ. 238520/19