Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 80437/5868/16  έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου,  γραφείων και αποθηκών χωρίς ψύξη», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 6η και α/α: 25 (Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές-στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι)

Β) θέση δραστηριότητας: 23ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας, στην Δ.Ε. Μάνδρας, στο Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: «PRAKTIKERHELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ)  αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: 6938/Φ.Περιβ.9/23-10-06 (όπως τροποποιήθηκε με την Φ.7052/3449/Περιβ.9/21-10-14)

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριάσιο» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’ Θριάσιο ’’ στις  16-11-2016 με αρ. πρωτ. 213166/16.