Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 96004/5236/17 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Συγκρότημα Γενικών Αποθηκών», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η με α/α: 222 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων μ.α.κ. με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη) και Κατηγορία Β, ομάδα: 9η, α/α: 199 (Συνεργεία, φανοποιϊα, πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων και μη οδικών κινητών οχημάτων και ομάδα: 11η, α/α: 9 (Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση Πλακωτό, ΔΕ Μαγούλας, στο Δήμο Ελευσίνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 21/12/17- 12/02/18

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/12/17- 30/01/18 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 31/01/18- 13/02/18 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη  «Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Θριάσιο» στις 21/12/2017 με αρ. πρωτ. 263515/17.