Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 28200/1153/19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1902052529 και με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα κατασκευής λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, προφίλ, ράβδων και σωλήνων αλουμινίου με τμήμα ηλεκτροστατικής βαφής» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η,  α/α:169 (Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων- περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών)

Β) θέση έργου: Λουσίου 1- θέση Τζιτζιλή, στο Δήμο Ασπροπύργου, ΠΕ Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΣΑΝ ΛΕΒ ΚΑΛΙΜΠΡΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’

 Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε)Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 15/04/19- 5/06/19

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 16/04/19- 23/05/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 14/05/19- 6/06/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                              

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 15/04/2019 με αρ. πρωτ. 105156/19.