Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.6308/1396/ΠΕΡΙΒ-9/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου : ‘’Προσωρινή αποθήκευση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), Προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων μεταλλικών αποβλήτων και Αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, Προσωρινή Αποθήκευση ΑΗΗΕ’’, υποκατηγορία: Β, ομάδα: 4η και α/α: 7 (με είδος: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ΣΜΑ στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων-εργασίες R12.R13, D13, D15), ομάδα: 9η και α/α: 224 (με είδος: Ανακύκλωση Μεταλλικών Απορριμμάτων και υπολειμμάτων), ομάδα: 12η και α/α: 9 (με είδος: Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής) και υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η και α/α: 3 (με είδος: Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12.R13, D13, D16) εξαιρούμενης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων)

Β) θέση έργου:  «Πηγάδι Τζαβερδέλα», στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, του Δήμου  Φυλής, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  Περιφέρειας Αττικής .

Γ) φορέα έργου: ‘’ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Α, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.6308/1352/ΠΕΡΙΒ-9/4-04-13, όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με τις υπ αρ.πρωτ. Φ.6308/3492/ΠΕΡΙΒ-9/2013/4-09-14 και Φ.6308/οικ.4048/ΠΕΡΙΒ-9/30-08-13 αποφάσεις

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση  δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’Επικαιρότητα’’ στις       27-07-15 με αρ. πρωτ. 150617/15.