Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 109164/6306/18 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 99 (Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων με ανάμιξη)

Β) θέση έργου: 28ης Οκτωβρίου 1, Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’SPECIFARABEE’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την ΠΕΧΩ844/Φ.Περιβ-9/05, όπως συμπληρώθηκε με τις ΠΕΧΩ4759/Φ.Περιβ-9/07, ΠΕΧΩΦ2799/4525/Περιβ-9/10, ΠΕΧΩ Φ2799/4525/Περιβ-9/12 και ΠΕΧΩ Φ2799/4952/13 αποφάσεις

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 20/12/2018 με αρ. πρωτ. 255215/18.