Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 50298/2656/2020 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1911216628 και με:
Α) τίτλο έργου: «Υφιστάμενη αποθήκη για αποθήκευση έτοιμων προϊόντων χονδρικού εμπορίου- φυτοπροστατευτικά προϊόντα και σπόροι» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 204 (Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ., που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1,2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1,2,3 για την εισπνοή, β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1,2 γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον κατηγορίας 1,2)
Β) θέση έργου: ΔΕ Ανθούσας, Λ. Ανθούσας, του Δήμου Παλλήνης, Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’SYNGENTA HELLAS AEBE’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 17/07/20- 3/09/20
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 20/07/20- 3/09/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 17/07/20 με αρ. πρωτ. 509150/20.