Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.148805/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με:

Α) τίτλο έργου: ‘’ Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), κατάταξη στην υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η,  α/α 1 με είδος έργου: Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια.

Β) θέση έργου: Το έργο στην Αττική υπάγεται στους Δήμους Μεγαρέων (Δ.Ε. Μεγάρων), Μάνδρας-Ειδυλλίας (Δ.Ε. Μάνδρας), Ελευσίνας (Δ.Ε. Μαγούλας), Ασπροπύργου (Δ.Ε. Ασπροπύργου), Φυλής (Δ.Ε. Άνω Λιοσίων) Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε. Αχαρνών),  Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου:  ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 28/5/15-30/7/15

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/06/15-  13/07/15 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 14/07/15- 3/08/15 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Ηχώ Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 29-05-15 με αρ. πρωτ. 108934/15.