Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. με το με αρ. πρωτ. οικ. 146270/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Λειτουργία ξενοδοχείου 4*, δυναμικότητας 670 κλινών και των λοιπών υποστηρικτικών αυτού έργων», υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 6η και α/α: 2 με είδος έργου: «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών»

Β) θέση έργου: εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή «Βραυρώνα», στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα  Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ που τροποποιείται:  οικ. 128567/26-6-2002

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»  και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 10-03-15 με αρ. πρωτ. 49671/15.