Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 34649/2840/16 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, κατασκευή ειδών εκ τσιμέντου, τσιμεντοσωλήνων, τσιμεντόλιθων, πλακών επιστρώσεως πεζοδρομίων και κρασπέδων», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η με α/α: 123 με είδος έργου: «Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα»», α/α: 125 και με είδος έργου: «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος» και α/α 129 με είδος έργου: «Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο»

Β) θέση δραστηριότητας: 2η πάροδος της οδού Ι.Μεταξά, Νήσιζα Καρέλας, στο Δήμο Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα δραστηριότητας: «ΤΣΩΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 23/05/2016- 11/07/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 23/05/2016-  27/06/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 28/06/2016- 11/07/2016 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη  «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Γενική Δημοπρασιών” στις 21/5/2016 με αρ. πρωτ. 95268/16.