Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.41118/17 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης/ τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: ‘Μονάδα αποθήκευσης απορρυπαντικών, λευκαντικών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης’’, υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 9η με  α/α: 204 (Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ.) και κατηγορία Β, ομάδα: 9η, α/α: 222 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων μ.α.κ. με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη)

Β) θέση έργου: Προφήτου Δανιήλ 19 & Κωνσταντινουπόλεως 12, ΔΕ Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Π.Ε. Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέαέργου: ‘’UNILEVER LOGISTICS A.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ. που τροποποιείται την Φ796/24/Περιβ.9/2010

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                              

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 7/10/2017 με αρ. πρωτ. 202953/17.