Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 12887/558/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 1902041522 και με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 99 (Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων) και Κατηγορία Β, ομάδα: 9η, α/α: 30 (Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ.)

Β) θέση έργου: θέση Καρελλά, οδό Αιγαίου 26, Δήμο Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 917/13-4-09, όπως συμπληρώθηκε με τις Φ.7053/3095/Περιβ.9/31-7-14 και 6345/375/Περιβ.9/23-3-16 αποφάσεις

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 1/03/19 με αρ. πρωτ. 60344/19.