Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε ορθή επανάληψη (ως προς την επωνυμία) με το με αρ. πρωτ. Φ.7053/4579/περιβ.9/15 έγγραφο ο Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 99 με είδος: ‘’Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων’’ και κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α: 30 με είδος: ‘’Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ.’’

Β) θέση έργου: θέση Καρελλά, Αιγαίου 26, του Δήμου Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘’ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 917/13-4-2009, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ αρ. πρωτ. Φ.7053/3095/Περιβ.9/31-7-14

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ στις  18-11-15 με αρ. πρωτ. 221120/15.