Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. 38456/03-08-2016 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με:

Α) τίτλο έργου: «Παραγωγή πρώτων υλών για πλαστικά και άλλα χημικά προϊόντα (κτιριακή και μηχανολογική επέκταση)», υποκατηγορία Α1, ομάδα 9η,  α/α: 108 με είδος έργου: «Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή»

Β) θέση έργου: 38ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου, Δ.Ε. Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «Βιομηχανία Ρητινών Μεγάρων Αναστάσιος Φάνης Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 04/08/2016- 06/10/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 08/08/2016-  19/09/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 20/09/2016- 10/10/2016 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Θριάσιο” με αρ. πρωτ. 149131/16 στις 5/8/2016.