Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 70604/3157/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 1907131625 και με:

Α) τίτλο έργου: «Κομβικός Σταθμό κινητής τηλεφωνίας», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 12η, α/α: 5 (Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας)

Β) θέση έργου: κωδικός θέσης ‘’1910 ΣΥΓΓΡΟΥ HUB’’, που βρίσκεται επί κτιρίου στη θέση Λεωφ. Συγγρού 294 & Αγνώστου Στρατιώτου, στο Δήμο Καλλιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα ΠΕ Ν.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’WINDΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την οικ.170225/20-01-2014 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 18/10/19 με αρ. πρωτ. 640590/19