Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 93770/5100/17 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η με α/α: 5 (Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας)

Β) θέση δραστηριότητας: κωδική ονομασία θέσης ‘’MSC ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1200099’’, επί της Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας και Βασιλ. Αλεξάνδρου, ΔΕ Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: <<WINDΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.>>

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 21/12/17- 12/02/18

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/12/17- 30/01/18 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 31/01/18- 13/02/18 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Ο ΛΟΓΟΣ» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 21/12/2017 με αρ. πρωτ. 263328/17.