Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.148353/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με:

Α) τίτλο έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την ανανέωση με τροποποιήσεις της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 1370,192 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Κεραμιδέζα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής», υποκατηγορία Α1, ομάδα 5η με α/α: 4 και είδος έργου: «Εξόρυξη αδρανών υλικών», όσον αφορά την εξόρυξη αδρανών υλικών, και υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με  α/α: 16 με είδος έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5)» και α/α: 17 με είδος έργου: «Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή/και ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ», όσον αφορά τη δυνατότητα υποδοχής και επεξεργασίας υλικών ΑΕΚΚ

Β) θέση έργου: «Κεραμιδέζα», στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/5/15- 13/7/15

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 12/5/15-23/6/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 24/6/2015- 14/7/2015 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Το Θριάσιο” στις 11/5/2015 με α.π. 94042/15.