Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 71851/5407/16  έγγραφο η τεχνική έκθεση τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εγκατάσταση χυτηρίου αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου από σκραπ αλουμινίου και υπολείμματα αλουμινίου», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 148 (Παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού, Παραγωγή κραμάτων αλουμινίου, Τήξη- χύτευση εμπορικώς καθαρού αλουμινίου ή σκραπ αλουμινίου)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση Τζαβερδέλλα, ΔΕ ‘Ανω Λιοσίων, στο Δήμο Φυλής, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’ΧΡ. ΜΗΛΕΣΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται την Φ.2296/2255/13

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’ Επικαιρότητα ’’ στις  29-09-2016 με αρ. πρωτ. 178438/16.