Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 62039/4845/Φ12/16 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Εγκατάσταση Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η και α/α: 3 (Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων)

Β) θέση έργου: Ο.Τ. του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού, στο Δήμο Περάματος, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, στην Περιφέρεια Αττικής

Γ) φορέα έργου: «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Ε.Π.Ε.»

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: Φ5387/2130/ΠΕΡΙΒ-9/4-5-12

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’ Κοινωνική ’’ στις  29-09-2016 με αρ. πρωτ. 178690/16.