Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 17950/757/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 1902047420 και με:

Α) τίτλο έργου: «Βιομηχανία ανακύκλωσης πολύτιμων μετάλλων», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 4η, α/α: 1 (Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R, μεμονωμένες ή συνδυασμένες σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερομένων στους α/α2,3,4 και στην ομάδα 9) και κατηγορία Β, ομάδα: 9η, α/α: 225

Β) θέση έργου: θέση Μεγάλη Αυλή, στην Κερατέα Αττικής, στο Δήμο Λαυρεωτικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την Φ.5540/275/Περιβ.9/2-3-12, όπως τροποποιήθηκε με τις Φ.5540/1036/Περιβ.9/3-3-15 και 82077/4832/27-9-18 αποφάσεις.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ο Λόγος»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                              

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 13/04/2019 με αρ. πρωτ. 105465/19.