Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.6025/17 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: ‘’Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος’’, υποκατηγορία Α1,  ομάδα 6η,  α/α: 20 (Κέντρα Πολιτισμού-πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, κλπ)

Β) θέση έργου: ο χώρος ανήκει διοικητικά στο Δήμο Καλλιθέας, ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. που τροποποιείται την οικ.197982/7-04-2011

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα <<Γενική Δημοπρασιών>> στις 14/02/2017 με αρ. πρωτ. 31498/17.