Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.2383/18 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: ‘’ Έργα βελτίωσης- επέκτασης και τη λειτουργία του συνόλου του λιμένα Λαυρίου, όσον αφορά την λειτουργία υδατοδρομίου στον λιμένα’’, υποκατηγορία Α1,  ομάδα 3η,  α/α: 1 (Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες)

Β) θέση έργου:  Δήμου Λαυρεωτικής, στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 206601/30-12-2011

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 13-02-18 με αρ. πρωτ. 30166/18.