Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.11457/16 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τροποποίησης ΚΥΑ ΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: «Υπολειπόμενες Μελέτες για την Υπογειοποίηση και Ανισοπεδοποίηση Σιδηροδρομικού Διαδρόμου», υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η,  α/α: 20 (Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα).

Β) θέση έργου: το έργο ανήκει στο 4ο & 5ο ΔΔ του Δήμου Πειραιώς, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: Ο.Σ.Ε.  Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 29/3/2016- 1/6/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 30/3/2016- 12/5/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 13/5/2016- 2/6/2016 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’Κοινωνική’’ στις  29-03-2016 με αρ. πρωτ. 58489/16.