Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 61498/4805/2016 έγγραφο ο φάκελος Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η, α/α: 125 με είδος έργου: «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος»

Β) θέση έργου: «Λαμπρικά», επί της Λεωφόρου Κορωπίου- Αγ. Μαρίνας, στο Δήμο Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται: 4083/Φ.Περιβ.9/2006 (τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 4863/8633/2010 ΑΕΠΟ και παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Φ.4863/2531/2011 ΑΕΠΟ)

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών” στις 18/8/2016 με αρ. πρωτ. 154394/2016.