Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 42604/3466/1-6-2016  έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Ναυπηγοεπισκευαστική Μονάδα Μεταλλικών- Ξύλινων και Πλαστικών Σκαφών», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 186 με είδος έργου: «Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών –Διαλυτήρια πλοίων» και α/α: 187 με είδος έργου: «Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών»

Β) θέση έργου: θέση «Καμινάκι» του όρμου Αμπελάκια, στη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων, στο Δήμο Σαλαμίνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, στην Περιφέρεια Αττικής

Γ) φορέα έργου: «Θ. ΜΠΕΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ- ΚΕΡΑΥΝΟΣ»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται: Φ5349/786/Περιβ.9/31-05-2011

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Κοινωνική” με αρ. πρωτ. 111623/2016 στις 11-6-2016.