Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 8454/561/20-07-2016  έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων (Λατομικός χώρος Γ)», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 5η, α/α: 3 με είδος έργου: «Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών»

Β) θέση έργου: Διονυσοβούνι, εντός της Ε1 λατομικής ζώνης του όρους Πεντέλη, στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου του Δήμου Διονύσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «ΑΕΒΕ Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου- Πεντέλης»

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται: οικ.132507/08-11-2002 (παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. Φ5799/1481/31-05-2012 απόφαση, που ανανεώθηκε με την με αρ. πρωτ. Φ5799/οικ.669/04-02-2015 απόφαση)

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr. 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Ηχώ Δημοπρασιών” στις 2/8/2016 με αρ. πρωτ. 146234/2016.