Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ6979/4926/14/10-03-2016 έγγραφο ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) με:

Α) τίτλο έργου: «Προστασία και Επισκευή Κρηπιδωμάτων και Μώλων Λιμένα Σπετσών», υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η με α/α: 1 και με είδος έργου: «Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες»

Β) θέση έργου: υφιστάμενο λιμάνι της Ντάπιας, στις βορειοανατολικές ακτές της νήσου των Σπετσών, Δήμος Σπετσών, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την Περιφέρεια Αττικής (Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων)

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 4/4/2016- 11/5/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 4/4/2016-  22/4/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 25/4/2016- 11/5/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Κοινωνική» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Ανακοίνωση της δημοσίευσης στην εφημερίδα “Κοινωνική” με αρ. πρωτ. 63171/16 στις 2/4/2016.