Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ. 38222/29-07-2016 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων των περιοχών Κορωπίου- Παιανίας», υποκατηγορία Α1,  ομάδα 4η,  α/α: 19 και με είδος έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα»

Β) θέση έργου: εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Παιανίας, Κορωπίου και Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΚΥΑ ΕΠΟ που τροποποιείται: οικ. 144233/09-09-2009

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Γενική Δημοπρασιών” με αρ. πρωτ.153309/2016 στις 13/08/2016.