Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ. 35951/15-07-2016 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής λιπαντικών από την αναγέννηση- αξιοποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών (γαλακτώματα- σαπουνέλαια)», υποκατηγορία Α1,  ομάδα 9η,  α/α: 86 με είδος έργου: «Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και συναφών πετρελαιοειδών προϊόντων και ενδιάμεσων α΄ υλών από αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων»

Β) θέση έργου: Λεωφ. Μεγαρίδος 124, στο Δήμο Ασπροπύργου, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «LPCΑ.Ε.- Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας & Εμπορίας Λιπαντικών & Πετρελαιοειδών Προϊόντων»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: 157995/14-07-2008

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριάσιο» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Θριάσιο” στις 3/8/2016 με αρ. πρωτ. 146246/2016.