Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.7089/251/Περιβ.9/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο επεξεργασίας και κατασκευής ειδών από χαρτί (οικιακής χρήσης και ατομικής υγιεινής) και παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 70 με είδος: «Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού» και α/α: 72 με είδος: «Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί»

Β) θέση έργου: Πάτημα ή Μαύρη Ώρα, στoΔήμο Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «Πλαστικά Ελλάδος ΑΒΕΕ»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον 119025/16-12-2011

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανωτέω ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Θριάσιο” στις 6/4/15 με αρ.πρωτ.70271/15.