Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 67560/5169/2-9-2016 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, με:

Α) τίτλο έργου: «Παραγωγή και εμπορία πτηνιατρικών και κτηνιατρικών φαρμάκων με απλή ανάμειξη και παραγωγή μιγμάτων, προμιγμάτων, ζωοτροφών και παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η, α/α:  99 με είδος έργου: «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων»

Β) θέση έργου: επί των οδών Νικ. Φωκά και Αγίων Αναργύρων, στη θέση Βραγκώ, στο Δήμο Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «PROVETΑΕ»

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: Φ.6123/5430/περ9/2012

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” στις 22/9/2016, με αρ. πρωτ. 173120/2016.