Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ2541/3723/περ9/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής οργανικών λιπασμάτων βελτιωτικών του εδάφους και φυτοχωμάτων» υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η και α/α: 92 με είδος: «Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων»

Β) θέση έργου: Σκλήρη, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την «Αφοι Π. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210 6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: ΠΕΧΩ 4743/ΠΕΡ9/13-9-2005 (ανανεώθηκε με την αριθ. Φ2541/7357/ΠΕΡΙΒ9/22-12-2010 ΑΕΠΟ και τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ2541/ΟΙΚ4981/ΠΕΡΙΒ9/4-11-2013 ΑΕΠΟ)

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: ‘’Θριάσιο’’  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωησς με αρ.πρωτ. 155784/15 στις 5/8/2015 στην εφημερίδα “Θριάσιο”.