Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.4461/3691/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού -κτιριακού εκσυγχρονισμού (ανέγερση εμπορικής αποθήκης εντός του γηπέδου)- αλλαγή χρήσης κτιρίου (υπάρχουσας εμπορικής αποθήκης σε βιομηχανικό κτίριο), και αλλαγή του τρόπου διάθεσης των υγρών αποβλήτων, τα οποία θα διοχετεύονται πλέον σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ,  με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής ξυριστικών μηχανών», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η και α/α: 112 με είδος: «Κατασκευή πλαστικών προϊόντων», α/α: 173 (Κατηγορία Β) με είδος: «Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας», και με βοηθητικές δραστηριότητες που υπάγονται στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α 174 με είδος: «Κατασκευή εργαλειομηχανών» και α/α: 108 με είδος: «Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή»

Β) θέση έργου: οδός Αγίου Αθανασίου, στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης του Δήμου Διονύσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την «BICΒΙΟΛΕΞ ΑΕ»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: Φ4461/5971/06.12.2010 (συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. Φ.5631/2988/11/19.01.2012 και Φ.4461/2895/13.07.2012 αποφάσεις)

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: ‘’Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών’’ και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών” με αρ. πρωτ.155779/15 στις 5/8/2015.