Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ. 1460/6700/Περιβ.9/15/9-2-2016  έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών παρασκευασμάτων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 99 με είδος έργου: «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων»

Β) θέση έργου:  Αριστοβούλου 64 και Αλκμήνης, περιοχή «Πετράλωνα», στο Δήμο  Αθηναίων, στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΠΕΡ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την Φ 9515/22-7-11

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη  «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Γενική Δημοπρασιών” στις 18/2/2016 με αρ. πρωτ. 30964/2016.