Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 3992/188/17/24-01-2017 έγγραφο ο φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: Τροποποίηση – Ανανέωση ισχύος ΑΕΠΟ υφιστάμενης «Μονάδας αποθήκευσης ανταλλακτικών αυτοκινήτων» της εταιρείας «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ «ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η, α/α: 222 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων μ.α.κ…), α/α: 201 (Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης…χημικών προϊόντων), α/α: 204 (Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ…).

Β) θέση έργου: η μονάδα βρίσκεται στην εντός σχεδίου περιοχή του Επιχειρηματικού πάρκου Βαμβακιάς, στο Ο.Τ 19, στο τμήμα Α, Δήμος Ελευσίνας, Π.Ε Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ «ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε».

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) στα πλαίσια της ανανέωσης- τροποποίησης της με αρ. ΠΕΧΩ.5587/Φ.Περιβαλ-9/11-9-2006 ΑΕΠΟ, όπως αυτή έχει ανανεωθεί – τροποποιηθεί σύμφωνα με την με αρ. ΠΕΧΩ.Φ.6284/οικ.4646/12-10-2012 και με την με αρ. Φ.6284/οικ.3205/2014/2-7-2013 ΑΕΠΟ.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Θριάσιο» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα “Θριάσιο” στις 03-02-2017 με αρ.πρωτ. 23242/02-02-2017.