Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.3197/250/Περιβ.9/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιομηχανία παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων της εταιρείας με την επωνυμία «BINGO Α.Ε.», που βρίσκεται στη Λ. Σπάτων 131- 139 του Δήμου Παλλήνης (πρώην Δήμου Γέρακα) Αττικής,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Ο Δημότης της Ανατολικής Αττικής” με αρ. πρω. ΤΣΟΕ 24/12 στις 23-3-12.