Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/15 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6314/1324/ΠΕΡΙΒ-9/14 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο: Εργοστάσιο Παραγωγής Φαρμακευτικών & Καλλυντικών Προϊόντων και Συσκευασίας Δρόγων & Συμπληρωμάτων Διατροφής, υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 99, με είδος: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

Β) θέση έργου: 5ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου-Παιανίας, στο Δήμο Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ) φορέα έργου την ‘’BOEHRINGERINGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.6314/1754/Περιβ.9/13-5-13

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

 

                                                       

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 7/6/14 με αρ. πρωτ. 115292/14