Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ.5091/9925/Περιβ.9/10 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα αποθήκευσης και συσκευασίας ή & ανασυσκευασίας με μηχανολογικό εξοπλισμό και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στη θέση: ‘Σκλήρη’ της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» 12/4/2011 με αρ. πρωτ. 22548/11.