Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.44591/11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 1,785 ΜW», της εταιρείας «Easy Power ΑΕ» στη θέση «ΓΚΙΟΥΖΕΠΕΝΑ» Αμφιάλης του Δ. Κερατσινίου- Δραπετσώνας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Φωνή των Πειραιωτών» στις 16-6-2011 με αρ. πρωτ.47146/11