Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ.  Φ 4322/2910/Περ.9/10 η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εργοστάσιο παραγωγής καλλυντικών, ειδών ατομικής τουαλέτας, αεροζόλ, εντομοκτόνων, κατσαριδοκτόνων,  εντομοαπωθητικών και πλαστικών πωμάτων, της εταιρείας «ENTARCO ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στην Οδό Ελευθερίας & Μελπομένης, 15ο χλμ Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, η   οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 18-11-2011 με αρ. πρωτ. 114380/11