Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.2295/2322/Περιβ.9/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας από πολυαιθυλένιο της εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK» Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται την οδό Ηφαίστου, Θέση ‘Τζήμα’ στο Κορωπί Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Ο Δημότης Ανατολικής Αττικής” στις 6/7/12 με α.π. 97291/12.