Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. 5602/5211/ΠΕΡ10/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του σταθμού Επίγειας Ψηφιακής Τηλεοπτικής Εκπομπής της εταιρίας «FORTHNET MEDIA HOLDONGS Α.Ε.», ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ, που βρίσκονται επί εδάφους στην περιοχή Γουβάκια Λαζάριδες (φ 37ο 43’17,31΄΄ λ23o 29΄56,92΄΄ (ΕΓΣΑ 87) και υψόμετρο 492,574μ.) του Δήμου Αίγινας, «Κωδ. FMH ΑΙΓΙΝΑ 002», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ” με αρ. πρωτ. 26405/12 στις 25/2/12.