Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και το Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ4472/3841/περ8/13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη μετεγκατάσταση (μετατόπιση από τη θέση όρμος Μπίστι νήσου Πόρου σε νέα θέση εξωτερικά του όρμου) υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.», ετήσιας δυναμικότητας 350 τόνων σε μισθωμένη έκταση 35 στρεμμάτων μετά αύξησης της ετήσιας δυναμικότητας σε 437,5 τόνους, εκσυγχρονισμού αυτής και αλλαγής επωνυμίας του φορέα (από Ιχθυοτροφικό Κέντρο Πόρου Α.Ε.), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Η Φωνή των Πειραιωτών” στις 19/9/13 με α.π. 178912/13.