Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), και τις διατάξεις του άρθ.4 του Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.3528/3107/2012 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της νέας δραστηριότητας ‘’αποθήκη Logistiks με διαχείρηση & καταστροφή εγγράφων αρχείων” της εταιρείας ‘’MAD DOG A.E.”, που θα εγκατασταθεί στη θέση: ΝΤΡΑΣΕΖΑ στον Αυλώνα Αττικής,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επίκαιρα» στις 14/07/12 με αρ. πρωτ. 103384/12.